Aartsbisschop Romerostraat 330-338
Het plan

Beeld van Peter Straatman

Het plan

Er zijn plannen voor nieuwbouw aan de Aartsbisschop Romerostraat 330-338. Om deze plannen vorm te geven is er tussen de gemeente en de initiatiefnemers eind 2020 een intentiedocument vastgesteld, waarin het initiatief is beoordeeld op wenselijkheid en haalbaarheid.

In dit intentiedocument is de beoogde ontwikkeling beschreven om twee woongebouwen te maken. Op de begane grond blijft ruimte voor horeca en/of een kleine winkel. In het gebouw komt ook ruimte voor het kinderdagverblijf zodat zij op dezelfde locatie kunnen blijven.

Update juli 2022

De planvorming rondom de nieuwbouwplannen op de Aartsbisschop Romerostraat kost meer tijd dan we voorzien hadden. Onze laatste update dateert van november 2021 en op dit moment is er nog geen nieuws om te delen. We zijn nog aan het rekenen en tekenen, in nauw overleg met de gemeente Utrecht. We hebben dit recent ook in een gesprek toegelicht aan buurtgroep Voordorp aan Zet.

Er zijn nog geen nieuwe schetsen die gedeeld kunnen worden. Dat betekent ook dat we nog niet kunnen starten met het samen met u werken aan de herinrichting van de openbare ruimte rondom het plangebied. We verwachten dat we na de zomervakantie meer nieuws hebben en zullen u hier dan over informeren.

Bijeenkomsten

Om u als geïnteresseerde te ontmoeten en in gesprek te kunnen gaan over de mogelijke plannen in de buurt wordt er een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Op 16 november 2021 vond een bijeenkomst over de openbare ruimte plaats.  

Vraag en Antwoord

Onze 3 meest gestelde vragen

In het intentiedocument zijn onderzoeksvragen over groen opgenomen, bijvoorbeeld over het toevoegen van bomen. Er moet nog een ontwerp voor de openbare ruimte worden opgesteld. De huidige stand van zaken is dat het plantsoen groen blijft en dat de openbare ruimte kwalitatief hoogwaardiger wordt gemaakt. De ambitie is om extra groen toe te voegen door de parkeerplaatsen te verdiepen en daarbovenop groen toe te voegen. Landschapsarchitect Sant & Co.is betrokken bij het project.

Het initiatief past bij de opgave van de groeiende stad om binnenstedelijk te voorzien in extra
woningen. De locatie wordt al vele jaren niet optimaal gebruikt en door het initiatief liggen er kansen
om functies en het (plan)gebied beter met elkaar te verbinden. De gemeente beoordeelt aan de hand van het
initiatief of een verdichting mogelijk en wenselijk is op de desbetreffende locatie. Dit wordt beoordeeld
aan de hand van de uitgangspunten van gezond stedelijk leven voor iedereen. Uit het
intentiedocument blijkt dat de gemeente kansen ziet op deze locatie. De opgenomen onderzoeksvragen geven
aanleiding om een aantal onderwerpen verder uit te werken.

De verwachting is dat in het najaar van 2021 vooronderzoeken en de planuitwerking, op basis van de onderzoeksvragen uit het intentiedocument, plaatsvinden. De uitwerking van de onderzoeksvragen uit het intentiedocument moet door het gemeentebestuur worden vastgesteld. Daarna moet het plan nog juridisch planologisch worden mogelijk gemaakt en een vergunning worden aangevraagd en verleend. De verwachting is dat op zijn vroegst eind 2022 kan worden gestart met de bouw.

Contact opnemen